در دوران اخیر، که به دلیل برخی رسوایی­های مالی نظیر رسوایی­های حسابداری شرکت­های انرون، ورلدکام و نظایر آن استقلال حسابرسان مورد سوال قرار گرفت، نهادهای نظارتی حرفه حسابداری و بازار سرمایه به منظور تقویت استقلال حسابرسان، تغییر منظم آنها را به عنوان یکی از راهکارها پیشنهاد یا الزام کرده و به اجرا گذاشته­اند. در این مقاله ابتدا فرضیه­های وابستگی اقتصادی حسابرس و حفظ شهرت از دیدگاه نظری و تجربی توضیح و انواع تغییر اختیاری و اجباری حسابرس طبقه­بندی شده است. سپس تحلیلی از اثر تغییر حسابرس بر هزینه­های حسابرسی، عملکرد شرکت، کیفیت حسابرسی و استقلال حسابرس به طور جداگانه انجام شده است. با بررسی ادبیات در این زمینه نتیجه­گیری می‌شود که احتمالا پیامد تغییر حسابرس به دلایل تغییر و انگیزه­های مدیران و حسابرسان بستگی دارد.

پیوست (ها)