چکیده:

   جدایی مالکیت از مدیریت، تضاد منافع بین مدیران و مالکان و نگرش­های مدیریت سبب مطرح شدن مباحث مدیریت سود، محافظه کاری و هزینه­های نمایندگی در حسابداری شده است. بر اساس تئوری حاکمیت شرکتی ، مالکان و سهامداران شرکت­ها با به­کارگیری و استخدام حسابرسان سعی در کنترل فعالیت­های مدیران دارند و بدین وسیله درصدد کاهش هزینه­های نمایندگی هستند. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود، محافظه­کاری و هزینه­های نمایندگی است.

نمونه­ی آماری این پژوهش اطلاعات 100 شرکت پذیرفته شده­ در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره­ی زمانی 1384 تا 1392 بوده است، برای آزمون فرضیه­های این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره و تجزیه وتحلیل پانلی استفاده شده است.

 نتایج آزمون فرضیات نشان داد که با افزایش کیفیت حسابرسی هزینه نمایندگی ومحافظه­کاری افزایش می­یابد به عبارت دیگر افزایش کیفیت حسابرسی با هزینه نمایندگی و محافظه­کاری رابطه مستقیم وجود دارد. هچنین با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود کاهش می­یابند. به عبارت دیگر افزایش کیفیت حسابرسی با مدیریت سود رابطه معکوس دارد.

پیوست (ها)