چكيده

اخيراً پژوهش‌هاي اقدامي يا «اقدام پژوهي» در حسابداري جهت كاهش فاصله بين تئوري و عمل بكار گرفته شده است. هدف اصلي از تحقيق حاضر بررسي ويژگي‌ها و مكانيزم رويكرد تحقيقات اقدامي، و تعيين كاربردهاي آن در زمينه حوزه‌هاي گوناگون حسابداري است. روش تحقيق بر اساس طرح «پس‌ آزمون يك موردي» و دوره مطالعه در برگيرنده 13 سال اخير (2010-1998) بوده، كه اكثر تحقيقات اقدامي در آن صورت گرفته است. با استفاده از «روش آرشيوي» و تكنيك «تحليل محتوا» و بررسي پايگاه‌هاي اطلاعاتي در دسترس خارجي، سه حوزه اصلي حسابداري مديريت، سيستم‌هاي اطلاعاتي و آموزش در حسابداري شناسايي شد كه در آن‌ها از پژوهش اقدامي استفاده به‌عمل آمده است. جستجو در اين منابع براي ساير حوزه‌هاي حسابداري مانند حسابرسي و حسابداري مالي نتيجه‌اي در برنداشت. در اين ميان حسابداري مديريت با توجه به ماهيت ميداني آن، بيش از 59% پژوهش‌هاي اقدامي را به خود اختصاص داده است.

يافته‌هاي تحقيق همچنين نشان مي‌دهد كه به‌طور ميانگين در 6 سال اخير نسبت به 7 سال قبل از آن در منابع خارجي، رشد پژوهش‌هاي اقدامي حسابداري معادل 44% بوده است. در حوزه حسابداري مديريت، 53% رشد پژوهش‌هاي اقدامي، بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده است. با جستجو در منابع در دسترس داخلي حسابداري، مشخص شد كه متأسفانه پژوهشگران حسابداري ايران از اين روش كارا و مهم در پژوهش‌هاي خود استفاده نكرده و در مواردي هم كه استفاده شده، تصريح نشده است.