فهرست

تأثیر تعهد حرفهای و رده  سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارشکردن زمان به وسیله حسابرس: با توجه به نقش تعدیلکنندگی رضایت شغلی

20-5

دکتر غلامحسین مهدوی، رضا زمانی

 

پیش نیازهای رفتارهای غیر اخلاقی در شرکتها: ویژگی‌های پیروان همدست

38-21

دکتر غلامرضا سلیمانی امیری، زهرا معصومی بیلندی

 

ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام

54-39

دکتر یونس بادآور نهندی، دکتر رسول برادران حسن زاده، کبری بابائی

 

نقش کمیته حسابرسی در تعدیل ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی با حق الزحمه و تخصص حسابرس

74-55

دکتر سید محمود موسوی شیری، عسل بخشیان

 

بررسی تاثیر الزام آئین نامه حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (جامعه حسابداران رسمی ایران) بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

90-75

دکتر رضا جامعی، کاوه نصرتی

 

بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازرویكرد ترکيبی

 AHP-PROMETHEE

108-91

ندا کشاورزیان، دکتر محمد جواد شیخ، دکتر رضا عباسی

 

تأثیر شدت ضعف در کنترل‌های داخلی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

124-109

سارا پورحسن سنگری، دکتر فرزانه حیدرپور، دکتر ماشالله ولیخانی