کنترل­های داخلی باکیفیت، ابزاری برای دستیابی به عملکرد بهتر و عاملی برای شناسایی ریسک، پیشگیری از تقلب و دستکاری در صورت­های مالی می­باشد. هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر شدت ضعف در کنترل­های داخلی بر کیفیت سود شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. در این راستا، داده­های پژوهش در بازۀ زمانی بعد از تصویب دستورالعمل کنترل­های داخلی، طی سال­های 1391 تا 1395 جمع­آوری گردید. برای آزمون فرضیه­های پژوهش، 140 شرکت (700 مشاهده سال_شرکت) با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج فرضیۀ اول پژوهش نشان داد که ضعف در کنترل­های داخلی تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت سود دارد. به بیان دیگر، وجود ضعف در کنترل­های داخلی کیفیت سود شرکت­ها را کاهش می­دهد. در ادامه، نتایج فرضیۀ دوم پژوهش نشان داد که شدت ضعف در کنترل­های داخلی مرتبط با قسمت حسابداری شرکت اثر منفی و معناداری بر کیفیت سود دارد و بین شدت ضعف در کنترل­های داخلی مرتبط قسمت غیرحسابداری شرکت و کیفیت سود رابطۀ معناداری وجود ندارد.

واژههای كلیدی: ضعف در کنترل­های داخلی، شدت ضعف در کنترل­های داخلی، کیفیت سود.

پیوست (ها)