حسابداری خارج از ترازنامه یکی از مهم‌ترین چالش‌های حرفه حسابداری کنونی به شمار می‌رود. مدیران بنا به دلایلی از قبیل افزایش جریان‌های نقدی، بهبود نسبت‌های مالی اهرمی، کاهش هزینه‌های استقراض و مدیریت مالیات درگیر فعالیت‌های حسابداری خارج از ترازنامه می‌شوند. روش‌های حسابداری خارج از ترازنامه به چهار گروه کلی روش ارزش ویژه، حسابداری اجاره‌ها، حسابداری مزایای بازنشستگی و واحدهای تجاری با اهداف خاص تقسیم می‌شود و برای تأمین مالی خارج از ترازنامه نیز ابزارهایی مانند اجاره‌هاي عملياتي، فروش حساب‌هاي دريافتنی، تأمين مالي پروژه‌هاي خاص، برون‌سپاری و تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار استفاده می‌شود. حسابداری خارج از ترازنامه پیامدهای زیان‌باری همچون کاهش مطلوبیت گزارشگری مالی، کاهش صلاحیت حرفه حسابداری، تضعیف بازار سرمایه و وقوع بحران‌های مالی را به دنبال دارد. برای مقابله با این پیامدها، بازنگری و بسط تعاریف دارایی‌ها و بدهی‌ها، توجه به رجحان محتوا بر شکل استانداردها و فعالیت‌های تجاری، افزایش دامنه تلفیق صورت‌های مالی و توسعه دامنه افشای اطلاعات پیشنهاد شده است.­

واژههای كلیدی: حسابداری خارج از ترازنامه، تأمین مالی خارج از ترازنامه، انگیزه‌های حسابداری خارج از ترازنامه، روش‌های حسابداری خارج از ترازنامه، پیامدها و راهکارهای حسابداری خارج از ترازنامه.

 

پیوست (ها)