سود گزارش‌شده ازجمله اطلاعات مالی مهم است که در هنگام تصمیم‌گیری توسط افراد در نظر گرفته می‌شود. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش‌شده را به‌عنوان یک عامل برجسته در بررسی‌ها و قضاوت‌های خود مدنظر قرار می‌دهند. هدف این پژوهش مطالعه اثر مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش انجام‌شده از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می­باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و براي تجزیه‌وتحلیل فرضیه ها از تحليل پانلي کمک گرفته‌شده است. بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از 157 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 الی 1394 فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از وجود رابطه‌ی معنی‌دار و مثبت بین عدم اطمینان محیطی و نوسان بازده بود ولی بین حاکمیت شرکتی و نوسان بازده رابطه‌ای وجود ندارد. هم‌چنین عدم اطمینان محیطی بر رابطه‌ای حاکمیت شرکتی و نوسان بازده اثر می‌گذارد.

واژههای كلیدی: مدیریت ریسک ، حاکمیت شرکتی و نوسان سود.

 

پیوست (ها)