هدف اين تحقيق بررسي تاثیر رقابت بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدين منظور چهار فرضيه براي بررسي اين موضوع تدوين و داده­هاي مربوط به 118 شرکت عضو بورس اوراق بهادار براي دوره­ی زماني بين سال­هاي 1386 تا 1394 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. الگوي رگرسيون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تلفیقی، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که، معیار­های در نظر گرفته شده در این پژوهش شامل، شاخص هرفیندال و هیرشمن، شاخص لرنر، شاخص موانع ورود به صنعت و شاخص کیوتوبین تاثیر منفی معناداری بر کارایی سرمایه گذاری شرکت دارد. افزون بر این، به دلیل اینکه شاخص­های بیان شده معیاری معکوس برای رقابت است می­توان ادعا کرد، رقابت در بازار محصول با توجه به تاثیری که در ایجاد شفافیت در محیط اطلاعاتی و تصمیم­گیری شرکت دارد، سبب ایجاد تاثیری مثبت و معنادار بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­شود.

واژههای كلیدی: رقابت بازار محصول، بیش سرمایه گذاری، کم سرمایه گذاری و کارایی سرمایه گذاری.