در این پژوهش به بررسی تاثیر بکارگیری موسسان و متولیان واحد تجاری در سمت عناصر سرپرستی و تصمیم­گیر واحد اقتصادی تحت تملک خود بر قیمت­گذاری سهام آن واحدها در زمان ورود به بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته می­شود. به بیانی دیگر تحقیق حاضر، تاثیرپذیری قیمت­گذاری سهام عرضه اولیه از مبدا و منشا ارکان راهبری را مورد بررسی قرار می­دهد. نمونه پژوهش شامل 127 شرکت دولتی و غیردولتی عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1395 است. یافته­های تحقیق حاکی از عدم تاثیرپذیری کمترقیمت­گذاری سهام شرکت­های عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران از عضو هیات مدیره بودن موسسان، حضور موسسان در ارکان راهبری و اندازه هیات مدیره است. نتیجه پژوهش عملکرد مناسب جايگاه نظارتی بورس را در ارزشگذاري حقوق مالكان و حفظ آن نشان می­دهد.

واژههای كلیدی: ارکان راهبری، حاکمیت شرکتی، عرضه اولیه و کمتر قیمت­گذاری سهام.