این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام و عمق بازار در بورس اوراق بهادار تهران انجام‌شده است. در راستای این هدف، تعداد 48 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات موردنیاز برای دوره پنج‌ساله موردتحقیق (91 -1387) در مورد آن‌ها قابل‌دسترسی بود، انتخاب گردید. اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام نیز به‌عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. در این راستا پس از آزمون رابطه دو متغیر، متغیرهای اندازه بازار شرکت و حجم بازار به‌عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شدند. روش مورداستفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و میدانی است. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. آزمون معنی‌دار بودن الگوها با استفاده از آماره‌های F و T صورت گرفت. نتايج پژوهش بيانگر اين مسئله است كه هیچ ارتباط معناداری بین متغیرهای مستقل و کنترلی با متغیر وابسته وجود ندارد که این امر با فرضیه تحقیق همخوانی ندارد.

واژههای كلیدی: عمق بازار، قیمت پیشنهادی خرید، قیمت پیشنهادی فروش، اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام.

پیوست (ها)