در این مقاله به تشریح اهمیت و مکانیزم عمل استفاده از بازی­ها به عنوان ابزاری کمک آموزشی و روش تدریسی فعال و اثربخش پرداخته و مبانی نظری پشتوانه یادگیری به وسیله بازی ارایه شد. همچنین حیطه­های مختلف یادگیری (شناختی، عاطفی و روان - حرکتی) و اهمیت بکارگیری طبقه­بندی­های موجود از اهداف آموزشی با ارایه مثالی از آموزش حسابداری تشریح گردید. سپس پیشینه استفاده از بازی­ها و شبیه­سازی­ها­ در آموزش حسابداری، با اشاره به تحقیقات خارجی مرور شد. بررسی­ها آشکار ساخت که اولین بازی آموزشی راه یافته به محیط دانشگاهی در واقع یک بازی مرتبط با حسابداری بوده است. بعلاوه نتایج، نشان دهنده امکان استفاده از بازی­ها و اثربخشی آنها در بهبود یادگیری در هر سه حیطه نام­برده و تمام زمینه­های حسابداری از جمله حسابداری مقدماتی، میانه، حسابداری صنعتی و مدیریت، حسابداری دولتی، سیستم­های اطلاعاتی حسابداری، حسابرسی و اخلاق در حسابداری است. همچنین یافته­ها حکایت از خلاء استفاده از بازی­های شبیه­سازی در آموزش حسابداری کشور دارد.

واژههای كلیدی: آموزش حسابداری ، بازی، یادگیری فعال، یادگیری به وسیله بازی.

پیوست (ها)