در شرکت­های سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. از آنجاییکه معمولاً در اغلب موارد مدیران شرکت­ها توسط سهامداران عمده تعیین می­شوند، موضوعی که بیشتر از سایر موارد در زمینه قوانین شرکت­های سهامی بر آن تأکید می‌شود، حمایت از حقوق سرمایه­گذاران به خصوص سرمایه­گذاران خرد در مقابل مدیران و سهامداران عمده است. سهامداران عمده و مدیران شرکت به دلیل تسلطی که بر منابع شرکت دارند، در صورت حمایت ضعیف از سرمایه­گذاران خرد، به روش­های گوناگون می­توانند از اختیارات خود سوء استفاده کنند. در این مقاله پس از معرفی حمایت از سرمایه­گذاران و سیر تکاملی آن، به ضرورت و پیامدهای حمایت از حقوق سرمایه­گذاران می­پردازیم. بررسی تأثیر حمایت از حقوق سرمایه­گذاران بر شاخص‌های اقتصادی در مطالعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعات نشان می­دهند هرچه حقوق سرمایه­گذاران خرد بهتر تضمین شود، میزان سرمایه­گذاری نیز بهبود یافته و شاخص­های اقتصادی وضعیت مناسب­تری خواهند داشت.

واژههای كلیدی: سهامداران خرد، حمایت از حقوق سرمایه­گذاران، قوانین و مقررات.

پیوست (ها)