اهمیت درک نقش شرکت­های دارای روابط سیاسی در اقتصادهای کشورهای درحال توسعه، ناشی از رشد آن­ها و اهمیت متعاقب در دهه اخیر است. علی­رغم مزایای متعددی که برای روابط سیاسی مطرح شد، ممکن است که مسائل نمایندگی و راهبری، شرکت­های دارای روابط سیاسی را دچار افت کنند و منجر به فعالیت­های مخرب ارزش و رانت­جویانه و متعاقباً هزینه­های نمایندگی گردد. شرکت­های دارای روابط سیاسی، در راستای کمینه سازی هزینه­های نمایندگی مربوط به روابط سیاسی، تقاضای بیشتری برای استفاده از حسابرسان متخصص صنعت خواهند داشت. در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده­های 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1394 و رگرسیون چندمتغیره، به بررسی اثر تعدیلی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه هزینه­های نمایندگی و روابط سیاسی پرداخته شود. نتایج بررسی­ها نشان داد که روابط سیاسی شرکت، منجر به افزایش هزینه‌های نمایندگی آن می­گردد و اندازه موسسه حسابرسی، موجب کاهش تأثیر افزایشی روابط سیاسی بر هزینه­های نمایندگی می­شود.­

واژههای كلیدی: اندازه موسسه حسابرسی، هزینه­های نمایندگی، روابط سیاسی.

پیوست (ها)