تدوین شاخص های مورد نیاز درتهیه سیستم حسابداری محیط زیست پسماند (صفحه 21-4)

 دکتر رضوان حجازی (استاد دانشگاه الزهراء(س))

مژگان محرمی (دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی)

 

مروری جامع بر تئوری¬های سیاست تقسیم سود (صفحه 35-22)

 دکتر حسین اعتمادی (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)

محمد اسمعیلی کجانی (کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس)

 

رابطه ابعاد فرهنگی با ارزشهای عدالت و بی طرفی در سیستم های مالیاتی (صفحه 53-36)

 دکتر حسین پناهیان (دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر حسن همتی (استادیار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی رجاء) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

سعید شیپوریان (بورسیه دکتری گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر)  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

بررسی مقایسه ای عوامل مالی تعیین کننده منابع نقدی شرکت های پذیرفته شده درصنایع دارویی وخودروسازی بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 77-54)

 دکتر روح اله صدیقی (استادیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی)

علیرضا عباسی (دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی دانشگاه پردیس علامه طباطبایی ) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

محمد­حسن قهرمانی (کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد تهران جنوب)

 

ابعاد و رویکرد های نظریه مالی رفتاری (صفحه 95-78)

 دکتر رویا دارابی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب، تهران، ايران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

حسن چناری بوکت (دانش آموخته ی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب، تهران، ايران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

محمد جعفر ولی خانی (دانش آموخته ی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ايران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی (صفحه 111-96)

 دکتر مجید عظیمی (استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه)

سمیه گنجی ارجنکی (کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

حسابداری بین الملل و کشورهای در حال توسعه (صفحه 125-112)

 سکینه شیبه (دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید