تحقیقات حسابداري و حسابرسی مجله ای است با درجه علمی پژوهشی با مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری كه با رسالت توسعه دانش حسابداري در كشور، شناسايي مسائل حسابداري سازمان هاي ايران و  راه حل يابي براي آن ، به انتشار تحقیقات مرتبط مبادرت مي نمايد. مقاله هاي ارسال شده پس از داوري تخصصي* و در صورت تائيد هيات تحريريه ، به چاپ  مي رسد. از كليه استادان و پژوهشگران گرامي كه مقاله هاي خود را جهت چاپ به اين مجله ارسال مي دارند تقاضا مي شود به نكات زير نيز توجه فرمايند:

 

  • مقاله در محيط نرم افزارword ، (حاشيه ها از بالا 4، پايين 5/6، چپ 4 و راست 5 سانتي متر) با فونت BZar 13  حداکثر 25 صفحه تايپ شود و دو نسخه از مقاله به همراه CD   (فايل word 2003 ) ، به آدرس مجله ارسال شود.
  • مقاله هاي ارسالي بايد داراي بخش هاي زير باشد:

2-1- در صفحه جلد مقاله فقط عنوان كامل مقاله، نام نويسنده ( نويسندگان )، رتبه علمي و نام موسسه يا دانشگاه و يا محل اشتغال و آدرس و تلفن نويسنده.

مكاتبات شامل : نشاني پستي، شماره تلفن، نمابر و پست الكترونيكي.

2-2- صفحه اول مقاله شامل عنوان و چكيده مقاله به زبان فارسي شامل: موضوع مقاله، روش تحقيق، طرح بحث و نتيجه گيري (250 كلمه) و واژه هاي كليدي(حداقل 3 و حداكثر 5 واژه ).

2-3- صفحه سوم تا انتهاي مقاله شامل مقدمه، بحث و بررسي** (شامل: بيان مساله و اهميت آن، مروري بر پيشينه تحقيق ، ادبيات و چارچوب نظري، پرسش ها و  فرضيه هاي پژوهش ، روش تحقيق، تحليل اطلاعات و بحث در يافته هاي پژوهش ) ، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها ، فهرست منابع و ماخذ.

تحقیقات حسابداري مجله ای است با درجه علمی پژوهشی با مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری كه با رسالت توسعه دانش حسابداري در كشور، شناسايي مسائل حسابداري سازمان هاي ايران و  راه حل يابي براي آن ، به انتشار تحقیقات مرتبط مبادرت مي نمايد. مقاله هاي ارسال شده پس از داوري تخصصي* و در صورت تائيد هيات تحريريه ، به چاپ  مي رسد. از كليه استادان و پژوهشگران گرامي كه مقاله هاي خود را جهت چاپ به اين مجله ارسال مي دارند تقاضا مي شود به نكات زير نيز توجه فرمايند:

 

  • مقاله در محيط نرم افزارword ، (حاشيه ها از بالا 4، پايين 5/6، چپ 4 و راست 5 سانتي متر) با فونت BZar 13  حداکثر 18 صفحه تايپ شود و دو نسخه از مقاله به همراه CD   (فايل word) ، به آدرس مجله ارسال شود.
  • مقاله هاي ارسالي بايد داراي بخش هاي زير باشد:

2-1- در صفحه جلد مقاله فقط عنوان كامل مقاله، نام نويسنده ( نويسندگان )، رتبه علمي و نام موسسه يا دانشگاه و يا محل اشتغال و آدرس و تلفن نويسنده.

مكاتبات شامل : نشاني پستي، شماره تلفن، نمابر و پست الكترونيكي.

2-2- صفحه اول مقاله شامل عنوان و چكيده مقاله به زبان فارسي شامل: موضوع مقاله، روش تحقيق، طرح بحث و نتيجه گيري (250 كلمه) و واژه هاي كليدي(حداقل 3 و حداكثر 5 واژه ).

2-3- صفحه سوم تا انتهاي مقاله شامل مقدمه، بحث و بررسي** (شامل: بيان مساله و اهميت آن، مروري بر پيشينه تحقيق ، ادبيات و چارچوب نظري، پرسش ها و  فرضيه هاي پژوهش ، روش تحقيق، تحليل اطلاعات و بحث در يافته هاي پژوهش ) ، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها ، فهرست منابع و ماخذ.