تحقیقات حسابداری و حسابرسي

فصلنامه

علمی پژوهشی

صاحب امتیاز

انجمن حسابداری ایران

 

مدیر مسئول و سردبیر

دکتر علی ثقفی

 

مدیریت مجله و دبیرکل انجمن

ناصر پرتوی (استادیار)

 

هیأت تحریریه

علــي ثـقـفـي

(دانشـيار دانشـگاه عـلامه طباطبايي – حسابداري)

محمد نمازی

(استاد دانشـگاه شیراز – حسابداري)

ویدا مجتهدزاده

(استاد دانشگاه الزهراء (س) – حسابداري)

علی اکبر عرب مازار

(استاد دانشگاه شهید بهشتی – اقتصاد علم سیستم ها)

احمد جعفری صمیمی

(استاد دانشگاه مازندران – حسابداری)

سید حسین علوی طبری

(دانشیار دانشگاه الزهراء (س) – حسابداري)

غلامحسین اسدی

(اسـتاديـار دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری)

 

 

همکار اجرایی

مریم اصغرزاده

 

شمارگان 3000 نسخه

تهران، نيايش غرب، جنت آباد شمالي، گلستان شرقي، جنب خشکشويي، ساختمان 84

کدپستي: 1477917343

تلفکس: 44844705 و 88051341

صندوق پستی

9554-  15875

وب سایت

www.iaaaar.com