راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله در مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی

 

مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی به منظور نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در زمینه­های حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابرسی و حسابداری دولتی و هم­چنین فراهم آوردن زمینه گسترش ارتباط علمی و پژوهشی بین دانشمندان و نظریه‌پردازان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و اندیشمندان با تجربه سیستمهای اجرایی کشور به انتشار تحقیقات پژوهشگران ارجمند پس از داوری تخصصی و تأیید هیأت تحریریه مجله مبادرت می­کند. تدوین مقاله باید با توجه به راهنمای تدوین مقاله مجله صورت گیرد.